ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ METODY NALICZANIA OPŁAT

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 grudnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XV/99/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019r., poz. 5006)

                                              Nowe stawki opłat wynoszą:

  • 17,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
  • 35,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona).

Zmianie uległ również sposób naliczania opłaty dla gospodarstw domowych liczących 7 i więcej osób. Od 01.12.2019r. nie będzie można się już rozliczać metodą ryczałtową. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas mieli złożoną deklarację na 7 lub 7 i więcej osób są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, w której miesięczna stawka zostanie wyliczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących oraz obowiązującej stawki opłaty.

                                                                   Ważne:

  • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas rozliczali się w sposób ryczałtowy (gospodarstwa domowe liczące 7 i więcej osób) – otrzymają wezwanie do złożenia nowej deklaracji, wraz z drukiem deklaracji do wypełnienia.
  • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
  • Opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca.
  • Od 01.01.2020r. zmianie ulenie nr konta na który należy wpłacać należną opłatę:

79 8350 0004 3900 2437 2000 0350

  • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc grudzień, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.12.2019r.

Joomla templates by a4joomla